Godzina Miłosierdzia
O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania... Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego... w tej godzinie nie odmówię niczego duszy, która mnie prosi przez Mękę Moją. (Dz. 1320)

Miłosierny Jezu! Klękając pod krzyżem w godzinie Twej bolesnej śmierci – świadomi naszych grzechów, uchybień i słabości; wiedząc, że cierpiałeś, by zbawić każdego człowieka – przepraszamy cię za wszystkie złe czyny, myśli i zaniedbania, które stały się powodem Twojej Męki.
Z najgłębszym żalem przepraszamy, obiecując poprawę, usilną pracę nad sobą i dążenie do świętości – przez dobry czyn, szlachetne słowo i gorącą modlitwę – jak tego uczyłeś św. Faustynę, Swoją Apostołkę.

Bądź uwielbiony, że za pośrednictwem Ducha Świętego objawiłeś wielu pokoleniom, ludom i narodom Niebieskiego Ojca; że dałeś nam kochającą Matkę, Królową Miłosierdzia i najlepszego Opiekuna św. Józefa. Pokazałeś, jak żyć w rodzinie i wśród wszystkich ludzi jako ...

... naszych bliźnich.

Wielbimy Cię za dwa tysiące lat chrześcijaństwa, za Kościół święty, jeden, powszechny i apostolski.
Wielbimy Cię, Odkupicielu, za Ewangelię i sakramenty święte; za wszystko co nam dajesz, także za cierpienia.

Błagamy o potrzebne łaski, by nasze serca wypełniły się miłością i żyły tylko dla Ciebie.

Bądź, o Chryste Miłosierny, Królem naszego Narodu i Państwa, Królem Polski. Nie pozostawiaj nas samych. Króluj nam, Chryste!

Osłaniaj swą Boską mocą Twojego Następcę, Papieża, użyczaj światła i zdrowia. Miłości Wiekuista, obdarzaj łaską i mądrością Episkopat całego świata, wszystkich kapłanów i zgromadzenia zakonne – by osobistą świętością i dobrym przykładem pociągali ku Tobie ludzkie serca.

Jezu, ufamy Tobie!
Z wielką wiarą powtarzamy słowa św. Faustyny: Dzięki Ci, Panie, za Twoją dobroć niepojętą, żeś raczył zostać z nami na tym wygnaniu i mieszkasz z nami jako Bóg Miłosierdzia; że siejesz wokoło Siebie blask swej litości i dobroci (Dz. 1487).

Odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ks. Edmund Boniewicz SAC

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni, wraz z nami, wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. (Dz. 1217)

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Mojego – powiedział Jezus siostrze Faustynie. Zatem módlmy się:
Za Ojca Świętego, abyś go swą łaską wspierać i umacniać raczył. Ciebie prosimy...
Za biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice na całym świecie, by byli żywymi przykładami Jezusowej miłości i miłosierdzia. Ciebie prosimy....
Za cały naród polski, by świadomy swej misji dziejowej pogłębiał swą wiarę, nadzieję i miłość. Ciebie prosimy...
Za narody na całym świecie, by mimo trudności i przeszkód coraz lepiej poznawały Chrystusa i Jego Ewangelię. Ciebie prosimy...
Za odstępców od wiary, błądzących i wątpiących, aby powrócili i pokochali prawdziwie Boga – pełnego Miłosierdzia. Ciebie prosimy...
Za prześladowców Chrystusowego Kościoła, aby zrozumieli swój błąd i poszli za Chrystusem. Ciebie prosimy...
Za wszystkich grzeszników, aby jak najlepiej pojednali się z miłosiernym Bogiem. Ciebie prosimy...
Za konających, aby nie popadali w rozpacz i rozterkę w najważniejszym momencie swego życia. Ciebie prosimy...
Za najbardziej potrzebujących naszej modlitwy i naszej pokuty. Ciebie prosimy...
Za nas samych, abyśmy nie ustawali w gorliwości o chwałę Bożą i zbawienie dusz. Ciebie prosimy...

O Boże mój, nadziejo jedyna moja, w Tobie położyłam ufność całą i wiem, że nie będę zawiedziona. Amen. (Dz. nr 317)

Modlitwa o Boże Miłosierdzie dla świata
O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie – przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie.
Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę.
(Dz. 1570)