Strona główna arrow Rok 1997 arrow Nr 1 (1/1997) arrow Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele Misji!
Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele Misji! Drukuj Poleć znajomemu

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

„Miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne czy religię... jak bowiem Bóg umiłował nas miłością bezinteresowną, tak i wierni powinni z miłością troszczyć się o człowieka, okazując mu taką samą miłość, z jaką Bóg szukał człowieka” (DM 12).

Zatem do istoty Kościoła – jako wspólnoty wierzących w Chrystusa – należy jego misyjność. Kościół ma jasno wyznaczone przez Chrystusa zadanie: uobecniać, podtrzymywać i dopełniać misyjnego dzieła zbawienia. Bez „misyjności” Kościół traci rację bytu.
W kontekście tego zadania, które Chrystus zlecił Kościołowi, lepiej rozumiemy...

... posłannictwo i pracę misjonarzy, którzy ludziom nie znającym Ewangelii niosą od prawie dwóch tysięcy lat wiarę i miłość. Dzięki ich trudowi i wysiłkom Chrystus jest coraz lepiej i coraz szerzej znany. Budują oni Kościół otwarty na zbawienie wszystkich ludzi.

„Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam (RMis 11). Dlatego najgłębsza motywacja działalności misyjnej winna wypływać z głębokich wymogów życia Bożego w nas. Jeżeli dzisiaj patrzymy na osobę Jana Pawła II, jako największego misjonarza naszych czasów – to zauważamy, ze jest On autentycznym świadkiem Ewangelii, że u podstaw Jego misyjnego zaangażowania leży głęboka wiara w Jezusa Chrystusa. On – Jezus Chrystus – ten sam wczoraj, dziś i na wieki jest fundamentem misyjnej działalności Kościoła.

Ponad tysiąc lat temu na ziemie polskie przybyli pierwsi głosiciele Dobrej Nowiny. Wśród nich biskup i męczennik – św. Wojciech. Z ich misjonarskiego trudu i męczeńskiej krwi wrósł w polską rzeczywistość Kościół Chrystusowy. Oni stoją u źródeł naszego bytu narodowego i religijnego.
Spłacając jakby dług wdzięczności wobec tych, którzy na nasze ziemie przynieśli Ewangelię Chrystusa, Kościół w Polsce włączał się zawsze w budowę i rozwój nowych Kościołów na wszystkich kontynentach świata. Wśród wielu polskich misjonarzy liczną grupę stanowią pallotyni. Św. Wincenty Pallotti możliwość pracy misyjnej uznawał za wielki dar Bożego Miłosierdzia. Twierdził, iż: „Nic bardziej nie służy chwale Bożej, nic bardziej nie wyraża troski bliźniego aniżeli misje”.

Polscy pallotyni pracują aktualnie w Brazylii, Papui Nowej Gwinei, Korei Południowej, Rwandzie, Kamerunie, Zairze, Meksyku, a także na terenach byłego Związku Radzieckiego.

Drodzy Czytelnicy! Otrzymujecie dzisiaj do rąk nowy kwartalnik misyjny – „Horyzonty Misyjne”, wydawany przez Sekretariat Misyjny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Czasopismo to stawia sobie za cel informować o dziele misyjnym, podejmowanym przez Kościół w Polsce, a przede wszystkim ukazywać misyjne zaangażowanie polskich pallotynów. Pierwszy numer stara się przybliżyć Czytelnikom osobę i dzieło św. Wincentego Pallotttiego oraz kraje, w których misyjną działalność prowadzą Księża Pallotyni.

Pragniemy także wyrazić wdzięczność naszym misjonarzom oraz tym wszystkim, którzy z nami w tym misyjnym dziele współpracują. Ufamy, ze kontakt z problematyką misyjną na łamach tego czasopisma pobudzi wielu wierzących do bardziej aktywnej i wszechstronnej współpracy w dziele misyjnym oraz wzbudzi nowe powołania misyjne. Wierzymy, ze przyczyni się on również do odnowy życia wiary i życia chrześcijańskiego: „Misje bowiem odnawiają Kościół, pobudzają gorliwość i wyzwalają entuzjazm wiary” (RMis 2).

Zapraszam Was, drodzy Czytelnicy, do prenumeraty i promocji naszego pisma, aby trafiało ono do jak najliczniejszego grona Czytelników i Przyjaciół Misji.

Ks. Henryk Walczak SAC