Strona główna
Modlimy sie za misje słowami Jana Pawła II Drukuj Poleć znajomemu
Ewangelia nie głosi się sama – jej głoszenie wymaga obecności kogoś, kto użycza jej głosu: apostoła – misjonarza.

Klękam… przed każdym z misjonarzy, ludźmi takimi jak my, obciążonymi błędami i słabościami, ale i bardzo wielkimi z racji świadectwa całkowitego daru złożonego z siebie na rzecz misji.
Bądźcie pewni, że Kościół stoi i będzie stał blisko was. Kościół, którego misją jest zaniesienie zbawczego słowa Ewangelii do wszystkich miejsc na ziemi, zawsze będzie pełnił dla wszystkich posługę Boga życia, Boga, który każdemu człowiekowi pragnie zapewnić pełnię życia na tej ziemi, a potem życie w wiecznym szczęściu w niebie.
Ześlij na nas, Ojcze, nowe tchnienie Ducha, abyśmy mogli godnie kroczyć drogą chrześcijańskiego powołania, ofiarowując światu świadectwo prawdy ewangelicznej i działając... ... z ufnością dla połączenia wierzących więzią pokoju.
Maryjo, Królowo Apostołów! Miej w swej opiece tych, których Twój Syn rozsyła po całym świecie jako swoich posłańców
.

Wobec tak wielkiej sprawy niewiele znaczą odległości geograficzne oraz znaczne skądinąd różnice etniczno-kulturowe; każdy z nas winien umieć i chcieć skierować ze szczególną intencją swoją myśl i swoje serce ku tym osobom – mężczyznom i kobietom, zakonnikom i ludziom świeckim – które, za cenę niezliczonych i tak często ukrytych ofiar, pełnią posługę dla Ewangelii w różnych regionach świata.
Spraw, o Boże, abyśmy mogli żyć i wzrastać w czynnej współpracy z Tobą i sobą nawzajem, we wspólnym dziele tworzenia kultury wolnej od przemocy i gwałtu, ogarniającej cały świat wspólnoty – wspólnoty, która swego bezpieczeństwa szukać będzie nie w wytwarzaniu coraz bardziej śmiercionośnych rodzajów broni, lecz we wzajemnym zaufaniu i w czynnej trosce o lepszą przyszłość dla wszystkich Twoich dzieci w świecie cywilizacji opartej na prawdzie, miłości i pokoju.
Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, by brak pasterzy, misjonarzy i tych, którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii, doprowadził do zguby ludzkości. Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny.

Pracy misjonarzy i dziełu misyjnemu winna towarzyszyć modlitwa, aby głoszenie Słowa przyniosło owoce dzięki łasce Bożej. Zbawczą wartość ma ofiara, przyjęta z wiarą i znoszona w łączności z Chrystusem. Jeżeli ofiara misjonarzy winna być podzielana i podtrzymywana przez ofiarę wiernych, to każdy człowiek cierpiący na duszy czy na ciele może się stać misjonarzem, jeżeli będzie umiał ofiarować razem z Jezusem Bogu Ojcu swoje własne cierpienie. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest milczącym, ale skutecznym przepowiadaniem Słowa Bożego.
Współpraca duchowa w dziele misyjnym winna zmierzać przede wszystkim do promocji powołań misyjnych.
Wzywam wszystkich do gorącej modlitwy zanoszonej do Pana żniwa, aby posłał robotników do przepowiadania Dobrej Nowiny o zbawieniu w Chrystusie. Tę zachętę kieruję szczególnie do ludzi młodych, aby byli otwarci na powołanie misyjne dla głoszenia Ewangelii.
Dobry Pasterzu! Naucz młodych całego świata, co znaczy „oddać” swoje życie przez przyjęcie powołania i misji. Tak jak posłałeś Apostołów, by głosili Ewangelię na krańcach ziemi, tak dziś wezwij młodzież Kościoła, aby podjęła wielką misję głoszenia Ciebie tym, którzy jeszcze o Tobie nie słyszeli! Obdarz tych młodych ludzi męstwem i ofiarnością wielkich misjonarzy przeszłości, aby dzięki świadectwu wiary i solidarności z każdym potrzebującym bratem i siostrą świat mógł odkryć Prawdę, Dobro i Piękno Życia, które Ty jeden możesz dać.

Jak wielu misjonarzy, zakonników i ludzi świeckich, mężczyzn i kobiet, uczyniło z siebie dar miłości dla Boga i dla braci! Niektórzy życiem zapłacili za swoje wierne świadectwo złożone Ewangelii i za swoje zaangażowanie na rzecz człowieka. Ich przykład jest wsparciem dla wszystkich wierzących, jest żywotnym dziedzictwem całej ludzkości. W Chrystusie, który jest życiem nieśmiertelnym, ich śmierć, śmierć człowieka, rozjaśnia się blaskiem odwiecznym.
Chroń nas, Panie, byśmy nie zapomnieli tych pionierów Ewangelii, zachowując ich w pamięci serc i w modlitwie. Bądź błogosławiony, Panie, za wszystkie łaski, które spłynęły poprzez ich słowa, ich ręce i przykład. Dzięki nim inni mogą zbierać w radości to, co oni zasiali we łzach.
Daj im nagrodę dobrych i wiernych sług. Niech wejdą do radości swego Pana.
Daj im wieczny odpoczynek i niech Twoje światło świeci im na zawsze.


O ile nie wszyscy są wezwani poprzez specjalne powołanie na misje ad gentes, o tyle wszyscy winni wzmacniać w sobie ducha i zaangażowanie misyjne w sobie samych i we własnych wspólnotach kościelnych (…) pierwszym miejscem jest środowisko życia rodzinnego, w którym ludzie świeccy rozwijają miłość do powołania misyjnego – w chrześcijańskiej rodzinie jako „Kościele domowym”, uprzywilejowanym miejscu ewangelizacji misyjnej.
Powierzamy Ci, Matko, rodziny, podstawowe komórki Kościoła i pierwotne komórki, w których rozwija się wiara nowych chrześcijańskich pokoleń. Chroń je od licznych zasadzek, które zastawia na nie mentalność współczesnego świata, tak często obca wartościom Ewangelii i pomóż im realizować w życiu codziennym ten cudowny plan Boga, który On wyznaczył dla nich już „na początku”.

Dzieło ewangelizacji ma początek, ale nie ma końca. Kolejne pokolenia oczekują głoszenia Ewangelii. Kolejne zmiany, zachodzące w kulturze, domagają się nowych świateł dla przezwyciężenia wewnętrznego zatrucia, które niszczy człowieka, dlatego, że nie chciał słuchać i przyjąć Boga. …
Ludzie nie znający Chrystusa pozostają na skraju drogi, jak ów zraniony podróżujący z przypowieści o dobrym Samarytaninie, podróżny, obok którego obojętnie przeszli żydowski kapłan i lewita, nie okazując mu swej troski.
Panie Jezu Chryste, spraw, abyśmy wierni obietnicom chrzcielnym żyli zgodnie z naszą wiarą, dawali gorliwe świadectwo Twemu słowu tak, aby w rodzinie i społeczeństwie zajaśniało żywe światło Twojej Ewangelii.
Jezu, Słowo Boga Żywego, odnów w Kościele zapał misyjny, aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie, prawdziwego Syna Bożego i prawdziwego Syna Człowieczego, jedynego Pośrednika między człowiekiem i Bogiem.

Oprac. Jolanta Fidura