Strona główna arrow Rok 2009 arrow Nr 48 (3/2009) arrow Adoracja za kapłanów i zakonników
Adoracja za kapłanów i zakonników Drukuj Poleć znajomemu
Modlitwa wstępna

Chryste, pozostający z nami w Najświętszym Sakramencie aż do skończenia świata, przez dobroć Twego Serca daj niewierzącym światło wiary, słabnącym w niej – wytrwanie, proszącym Cię – potrzebne łaski.

Zbawicielu dobry, który w każdej Mszy Świętej, jako Najwyższy Kapłan, ofiarowujesz się za nas Bogu Ojcu i zanosisz Mu w swoim i naszym imieniu chwałę i dziękczynienie, przebłaganie i prośby – prosimy Cię: oświecaj kapłanów Twojego Kościoła i wzmacniaj ich wolę tak, by owocami oraz pięknem kapłańskiego życia mogli dawać świadectwo Tobie, któryś umarł na krzyżu dla doczesnego i wiecznego szczęścia wszystkich ludzi.

Zbawicielu drogi, spraw, by kapłani i wierni Twojego Kościoła umieli świadomie korzystać z najdroższych skarbów Twojej męki, z sakramentów świętych, a szczególnie z Najświętszej Ofiary, by życiem...

... realizowali ich świętą treść i stawali się coraz bardziej miłymi Tobie. Amen.

Słowo Boże

„Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził (…) Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka” (Hbr 5,1-6).

Słowa Jezusa

W drugim dniu nowenny do Miłosierdzia Bożego powiedział Jezus do błogosławionej s. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje” (Dz. 1212).

Modlitwa świętej siostry Faustyny za kapłanów i zakonników

„Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen” (Dz. 1213).

Prośby za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów, naczynia Twego nieskończonego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski, prosimy Cię dzisiaj za nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu.
Miłosierny Ojcze, utwierdzaj ich w powołaniu!

Przez ofiarę Twego Jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą ufność i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystkich kochali i spalali się ofiarnie w służbie dusz.
Miłosierny Ojcze, utwierdzaj ich w powołaniu!

Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich przed zakusami wroga dusz, podtrzymuj ich w chwilach przepracowania, walk, pocieszaj w smutkach i krzyżach, nieodłącznych od misji zbawienia dusz.
Miłosierny Ojcze, utwierdzaj ich w powołaniu!

Ojcze miłosierdzia, przyjmij naszą modlitwę i ofiary w intencji kapłanów i dusz zakonnych i złącz je z ofiarą Twego umiłowanego Syna a naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Miłosierny Ojcze, utwierdzaj ich w powołaniu!

Akty błagalne

Boski Arcykapłanie, Jezu Chryste, Ty dusze kapłańskie i zakonne wybrałeś spośród milionów i przeznaczyłeś do Twej świętej służby, spraw, pokornie Cię prosimy, aby wiernie wykonywali powierzoną im służbę.
– Abyś ich ciągle na nowo oczyszczać i uświęcać raczył. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
– Abyś ich w gorliwości o Twoją chwałę i zbawienie dusz utwierdzać raczył. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
– Abyś ich radością i pokojem w Twojej służbie napełnić raczył. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
– Abyś ich godnymi celebrowania Najświętszej Ofiary uczynić raczył. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
– Abyś ich na głębokie przeżywanie tajemnic łaski i miłosierdzia uwrażliwić raczył. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
– Abyś ich litością i miłosierdziem dla grzeszników natchnąć raczył. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!
– Abyś wszystkie kapłańskie i zakonne serca w miłości bratniej zjednoczyć raczył. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

Panie, nasz Boże, Jezus pouczył swoich uczniów, że nie mają się dawać obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby słudzy Kościoła byli roztropni i pokorni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta siostra Faustyna o kapłanach

„Pan Jezus bardzo broni swoich zastępów na ziemi. Jak bardzo jest z nimi złączony, a ich zdanie każe mi przedkładać nad swoje. Poznałam wielką zażyłość – pomiędzy Jezusem a kapłanem. Co kapłan powie, Jezus tego broni i często się do jego życzeń zastosowuje, a nieraz uzależnia od jego zdania swój stosunek z duszą” (Dz. 1240).
„O wielka godności kapłana! Ale i o wielka odpowiedzialności! Wiele ci dano, o kapłanie, ale i wiele od ciebie żądać będą” (Dz. 941).
Modlitwa do Matki Bożej za kapłanów

O Maryjo, Królowo Apostołów i kapłanów, otocz ich swą najświętszą opieką.

Niepokalana Dziewico, Tyś w cichej pokorze przyjęła na siebie godność Matki Boga, spraw, by kapłani Twego Syna z sercem czystym i pokornym przystępowali do tajemnic ołtarza!

Kapłanko wielka, Tyś pierwsza złożyła Bogu w świątyni Jezusa w ofierze, czuwaj nad każdą ofiarą ołtarza, by godnie złożona była Panu przez Jego kapłanów!

Pani najwierniejsza, Tyś pierwsza godna była ciało Jezusowe w rękach piastować, błogosław dłonie kapłańskie, które Ciała Pańskiego dotykać mogą, czuwaj nad ich świętością!

Matko Boga, Tyś w dobroci serca słowami swymi skłoniła Syna, by wodę w wino ludziom przemienił, błogosław usta kapłańskie, które cudowną mocą słowa chleb i wino w Ciało i Krew Pańską dla nas grzesznych przemieniają!

Współodkupicielko nasza, Matko Bolesna, Tobie, z krzyża, Syn nas oddał pod wieczną opiekę, czuwaj nad kapłanami sprawującymi święte sakramenty, przez które spływają na nas owoce Odkupienia.

Królowo Apostołów, Tyś wraz z nimi, jako pierwszymi kapłanami Chrystusa, przyjęła na siebie ognie Ducha Świętego, by słowem natchnionym, sercem nieustraszonym, dobrym przykładem utwierdzali w nas wiarę, krzepili nadzieję i rozpalali w nas miłość. Amen.

Ks. Wojciech Kubacki SJ: Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata. Adoracje. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków-Łagiewniki 1996

Modlitwa za misjonarzy

Modlę się, Panie, za misjonarzy, którzy zostawili swój dom, rodzinę, przyjaciół i poszli do obcych, by mówić i świadczyć o Tobie. Daj im, Panie, wielką wiarę i miłość taką, by ochotnie znosili trudy każdego misjonarskiego dnia. Spraw, by uwierzono ich słowom i odczytano w nich Twoją obecność. Mnie natomiast umacniaj we wspieraniu ich i wypraszaniu nowych robotników na żniwo Twoje. Amen.