Strona główna arrow Pallotyni w Polsce arrow Sto lat pallotynów w Polsce
Sto lat pallotynów w Polsce Drukuj Poleć znajomemu

Księża i Bracia

Księża. Głównym zadaniem księży należących do stowarzyszenia jest duszpasterstwo i misje w obcych krajach. Statut stowarzyszenia zobowiązuje księży do wszelkich prac, objętych mianem duszpasterstwa, a więc do słuchania spowiedzi, do głoszenia słowa Bożego, do katechizacyi w kościele i w szkole, jeśli mu przełożony pracę tę poruczył, albo do niej władza kościelna za zgodą przełożonych powołała.
Księża należący do stowarzyszenia mają uważać nadto za swój obowiązek urządzanie rekolekcji dla duchownych i świeckich i misji dla ludu.

Bracia. W sprawach domowych i gospodarczych posługuje się stowarzyszenie braćmi. Bracia winni rozumieć życie z wiary, mieć skłonność do pobożności, odznaczać się posłuszeństwem i zamiłowaniem do pracy. Kto raz wstąpi jako brat do stowarzyszenia, ma wypełniać...

...obowiązki brata i dlatego nie ma prawa kształcenia się na księdza. Jednakowoż bracia zdolniejsi mogą katechizować dzieci i spełniać posługi kościelne.
Bracia winni być zawsze przygotowani, że na rozkaz przełożonego będą musieli wyjechać wraz z księżmi na misje w obce kraje. Zgłaszający się na braci mają przedłożyć: 1) świadectwo chrztu, 2) świadectwo moralności, 3) świadectwo bierzmowania, 4) świadectwo zdrowia, 5) świadectwo dawniejszego zawodu, zajęcia.
Brat opuszczający stowarzyszenie nie ma prawa do wynagrodzenia względnie odszkodowania za jego pracę i świadczenia w zgromadzeniu. Brat, który złożył przyrzeczenia dożywotnie, nie może bez pozwolenia generała i jego doradców wystąpić, ani też być wydalonym”.

Powyższy tekst pochodzi z pierwszego numeru „Królowej Apostołów” – czasopisma wydawanego przez Pallotynów od 1908 r. Pierwszym jego redaktorem był nie kto inny jak ks. Alojzy Majewski SAC, który wraz z ks. Alojzym Hübnerem SAC kilka miesięcy wcześniej, jesienią 1907 r., osiadł w Jajkowcach niedaleko Lwowa. Tam w niedługim czasie zaczęli się zgłaszać pierwsi kandydaci do Stowarzyszenia. W dużym skrócie w owej „reklamie” ks. Alojzy opisał warunki przyjęcia oraz cel i zadania stojące przed księżmi i braćmi pallotynami.

I chociaż minął już prawie wiek od zamieszczenia po raz pierwszy tejże informacji w języku polskim, i chociaż niemało się wydarzyło w tym czasie w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, to jednak wiele z tych prac i zadań podejmowanych przez pierwszych pallotynów jest aktualnych i dziś.

Z biegiem lat i wydarzeń powstawały coraz to nowe inicjatywy i dzieła inspirowane życiem św. Wincentego Pallottiego, jego zapałem apostolskim i duchowością.
Pokrótce warto wymienić niektóre z pól działalności do dziś animowanych przez:

 – księży pallotynów:
 • duszpasterstwo parafialne
 • praca na misjach
 • rekolekcje dla grup i wspólnot
 • duszpasterstwo i współpraca z różnymi grupami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
 • rekolekcje i misje parafialne
• duszpasterstwo pielgrzymkowe
• redaktorzy ksiąg liturgicznych, Pisma Świętego, dokumentów Stolicy Świętej, czasopism i innych dzieł w wydawnictwach Pallottinum i Apostolicum
• kapelani szpitali, sióstr zakonnych, kapelani ludzi morza, harcerzy, kapelani wojska, policji i więzień
• duszpasterze akademiccy, małżeństw • duszpasterze bezdomnych, uzależnionych
• wykładowcy i pracownicy naukowi
• prowadzenie szkół katolickich, świetlic socjoterapeutycznych
• apostolstwo Miłosierdzia Bożego
• praca w hospicjach • praca duszpasterska w sanktuariach

 – braci pallotynów:
• furtianie
• zakrystianie
• gospodarze
• ogrodnicy
• kierowcy
• organiści
• misjonarze
• katecheci
• redaktorzy w wydawnictwie i specjaliści drukarscy
• pomoc w prowadzeniu grup apostolskich i hospicjów
• pomoc w duszpasterstwie parafialnym
• pomoc w duszpasterstwie rekolekcyjnym
• pomoc w duszpasterstwie powołaniowym i współpracowników

Tak wygląda najogólniejsze ujęcie różnorodności inicjatyw i dzieł, których szczegółowe wymienienie byłoby zadaniem niełatwym. Jednak wszystkie te prace wspólnota Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego pragnie podejmować w duchu świętego Założyciela, który zlecił czynić wszystko – dla nieskończonej chwały Bożej, dla zbawienia dusz i zniszczenia grzechu.

Wyzwań i potrzeb jest o wiele więcej, zresztą nowe stulecie nam wszystkim to uświadamia, dlatego wciąż trzeba nam prosić Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo.

(red. PODP, Częstochowa)

Konieczną rzeczą jest, by księża Stowarzyszenia byli w Kościele Bożym niejako węzłem środkowym, łączącym duchowieństwo świeckie i zakonne, by móc w ten sposób zarówno jednych, jak i drugich pobudzać do wszystkich dzieł miłości i gorliwości. (św. Wincenty Pallotti, O powstaniu ZAK)

Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego zostało założone do ożywiania wśród katolików świętej wiary i rozpalenia miłości oraz do rozszerzenia ich wśród niewiernych. Aby łatwiej osiągnąć ten święty cel, założyło ono Pobożne Zjednoczenie, zwane „Apostolstwem Katolickim”, które jest jakby zewnętrzną częścią Stowarzyszenia. Stowarzyszenie kocha to Pobożne Zjednoczenie, jako swoją duchową siostrę. (św. Wincenty Pallotti, Wstęp do Reguł)

Nikt przeto nie może wstąpić do Stowarzyszenia, kto w praktyce życia nie uprawia doskonałej ofiary lub nie ma szczerego i szlachetnego usposobienia serca do podejmowania tegoż w praktyce aż do śmierci. (św. Wincenty Pallotti, Reguła Pallottiego)

Wszyscy księża i bracia pomocnicy powinni czuć potrzebę zdobycia posiadanych przez Świętych umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia doskonałości ewangelicznej. (św. Wincenty Pallotti, Reguła Pallottiego)

Wobec tak wielkiego zapotrzebowania na wielu gorliwych, świętych i fachowych misjonarzy dla krajów pogańskich nasze Stowarzyszenie, prócz innych swych zadań, ma także na oku ustronie dla świętych misji zewnętrznych. (św. Wincenty Pallotti, Reguła Pallottiego)

Należy zwrócić uwagę, że liczba kleryków obdarzonych prawdziwym powołaniem zwiększa się w prostym stosunku do przykładu dawanego przez duchowieństwo. (św. Wincenty Pallotti, Reguła Pallottiego)

Jeżeli wszyscy chrześcijanie mają obowiązek naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa, to o ileż z większą doskonałością, starannością i gorliwością mamy Go naśladować my, którzy otrzymaliśmy ten dar [powołania]? (św. Wincenty Pallotti, Testament duchowy)

Przeto z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa musimy usilnie dbać o wzrastanie z dnia na dzień w coraz większej świętości i doskonałości przez żywe i nieustanne praktykowanie wszystkich cnót chrześcijańskich. (św. Wincenty Pallotti, Testament duchowy)

We wszystkich czynnościach przypominajcie sobie, że możecie Stwórcy naszemu oddawać wielką chwałę przez wypełnianie ze świętą dokładnością obowiązków własnego stanu. (św. Wincenty Pallotti, Wskazówki duchowe)

Autentyczność swego powołania wykazuje [kandydat] przez przykładne życie, usposobienie skłonne do cnót, a ponadto musi się wykazać dostatecznymi zdolnościami i zamiłowaniem do nauki, aby mógł stać się kapłanem wyposażonym w konieczną wiedzę do wykonywania prac świętej posługi. (św. Wincenty Pallotti, Reguła Pallottiego)

Ci, którzy czując powołanie chcą wstąpić do Stowarzyszenia, powinni szukać jedynie Boga, Jego chwały oraz uświęcenia duszy własnej i dusz bliźnich, zgodnie ze świętymi Regułami i Konstytucjami Stowarzyszenia. (św. Wincenty Pallotti, Reguła Pallottiego)

Ci, których przyjmuje się na braci pomocników, powinni być zdolni do wykonywania jakiegoś zawodu, jak krawiectwa, szewstwa, stolarstwa lub innego z bardziej potrzebnych dla wspólnoty i dla Stowarzyszenia. Powinni się odznaczać pełnym zdrowiem i siłami fizycznymi. (św. Wincenty Pallotti, Reguła Pallottiego)